Перекласти сторінку

Як опублікуватися

Вимоги до оформлення статей
До публікації приймаються статті за напрямками:

- всесвітня історія;

- європейські студії;

- історія України;

- історичне краєзнавство;

- педагогіка;

- етнологія;

- правознавство.


Стаття повинна мати наступні складові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний автором, надрукований на папері форматом А4 (підпис наукового керівника – обов’язковий), а також електронний варіант. Обов’язково подаються відомості про автора та наукового керівника.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 20 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 7.0 або 8.0. Шрифт статті – Times New Roman, через інтервал 1,5, розмір - 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотація українською мовою має бути набрана курсивом, 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (2-3 речення). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…».

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад: [1], [1; 6].

Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань.

Якщо в тексті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Література, що подається наприкінці публікації (11 кегль), повинна розташовуватися в алфавітному порядку. Cписок літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

На електронному носії повинен бути 1 файл з текстом статті, названий прізвищем автора (Стаття_Прізвище).

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.

Категорично заборонено подавати кілька статей одного автора до одного випуску збірника!


Статті надсилати на електронну адресу juveniastudia@gmail.com
Зразок оформлення статті

Ганна Вахрушева

ЄВРЕЙСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЧРНІГІВЩИНИ

НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.


У статті розглянуто мережу єврейських освітніх закладів Чернігівщини початку ХХ ст. і охарактеризовано їх основні типи, а саме: хедери, Талмуд-тори, казенні та приватні училища.

Ключові слова: хедер, Талмуд-тора, меламед, приватне училище.


Текст статті.


Джерела та література:

1 .Монастирський А. І. Єврейський світ. Альманах / А. І. Монастирський. – К. : Єврейський фонд України, 2002. – 100 с.

2. Самарцев І. Г. Євреї в Україні на початок ХХ ст. / І. Г. Самарцев // Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 19–29.Відомості про автора: Вахрушева Г., студентка 54 групи Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського.

Відомості про наукового керівника: О. Я. Рахно, доцент кафедри історії та археології України.