Перекласти сторінку

Як опублікуватися

Вимоги до оформлення статей
До публікації приймаються статті за напрямками:

- всесвітня історія;

- європейські студії;

- історія України;

- історичне краєзнавство;

- педагогіка;

- етнографія;

- правознавство;

-філософія


Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотація українською мовою має бути набрана курсивом, 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (2-3 речення). Слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…».

Стаття містить ключові слова (не більше п’яти ключових слів).


Стаття повинна мати наступні складові елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


Технічні вимоги до оформлення статей:

Обсяг статті – до 6 повних сторінок формату A 4. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Формат *.doc. Шрифт статті – Times New Roman, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt. Сторінки не нумеруються.

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад: [1], [1; 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10–11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань.

Якщо в тексті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Література, що подається наприкінці публікації (11 кегль), повинна розташовуватися в алфавітному порядку. Список літератури оформлюється з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».


Обов’язково подаються відомості про автора та наукового керівника.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення.Зверніть увагу! Статті надсилати на електронну адресу juveniastudia@gmail.com
Зразок оформлення статті

Олександра Жиліна


АНЖЕЛІКА БАЛАБАНОВА (1878 –1965) – ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ


У статті висвітлено життя та діяльність А.І. Балабанової – впливової діячки міжнародного робітничого руху. Особливу увагу звернено на чинники, що вплинули на формування її світогляду, на еволюцію політичних поглядів з ключових проблем тогочасної дійсності.

Ключові слова: А.І. Балабанова, Комінтерн, робітничий рух.


Текст статті.


Джерела та література:

1. Балабанова А. Моя жизнь – борьба: мемуары русской социалистки, 1897 – 1938 / Пер. с англ. Л. Карповой. М. : Центрполиграф, 2007. 336 с.

2. Дорошко М.С. Номенклатура: Керівна верхівка Радянської України (1917 – 1938 рр.). К. : Ніка-центр, 2012.  368 с.

3. Єфіменко Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік. Монографія. Київ : Інститут історії України, 2012. 367 с.    Відомості про автора: Жиліна О., студентка 42 групи Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

       Відомості про наукового керівника: Стрілюк О.Б., к.і.н., доцентка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.